Ruodon lujuuden ja värin määritelmät

Analyyseissä käytetyt muikut oli pyydystetty kaksi päivää mittausajankohtaa aiemmin Kermajärvestä Heinävedeltä, Puruvedeltä ja Saimaalta. Perkaamattomat muikut oli jäitetty ja varastoitu kylmätiloissa 0-3 oC:een lämpötilassa analyysihetkeen asti. Mittauksiin näytteet otettiin suoraan laboratorion jääkaapista, jonka lämpötila oli säädetty +2oC:een lämpötilaan. Muikkujen lämpötilaa seurattiin analyysien aikana ja lämpötila vaihteli 3 -8 oC:een välillä. Samoista näytteistä tehtiin sekä väri- että ruodon lujuusmittaukset. Ensin mitattiin ruodon lujuus.

Muikkunäytteiden ruodon lujuus mitattiin Shimadzu EZ Test materiaalintestauslaitteella käyttäen leikkaavaa mittapäätä. Kullekin näytteelle (N=20) mitattiin maksimikuormitusarvo (max load, N),joka muunnettiin näytteen massan suhteen ilmaistuksi arvoksi (N/g), jolla oikaistiin muikkujen erilaisen koon aiheuttamaa vaikusta mittaustuloksiin.

Muikun ruodonlujuusmittaukset.docx